Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden
Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die FAF-Training organiseert. FAF-Training gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Definitie annulering
Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

3. Wijze van annuleren
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@faf-training.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘Annulering van betreffende cursus (de cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven)’. In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens uw persoonsgegevens en de reden van annulering.

4. Annuleringskosten
Bij annulering tot uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt een bedrag van € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

5. Annulering of verplaatsing van “In Company” cursussen
In de gevallen waarin FAF-Training in opdracht van de wederpartij een ‘In Company’ cursus heeft georganiseerd, wordt aan de wederpartij bij annulering minder dan 14 werkdagen voor aanvang van de cursus  van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus, wordt aan de wederpartij € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Er is een mogelijkheid om de cursus naar een andere datum en/of tijdstip te verplaatsen tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus. De kosten van deze verplaatsing worden bij de wederpartij in rekening gebracht. Restitutie onder voornoemde voorwaarden vindt alleen plaats onder vermelding van debiteurennummer, factuurnummer en het bank- of Postbanknummer van de wederpartij.

6. In-de-plaats stelling
Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur* voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. De e-mail kunt u richten aan info@faf-training.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: ‘(Naam en datum van de cursus) en “i.p.v.”’. In de tekst van de e-mail vermeldt u uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen aan de cursus.

7. Verplaatsen van deelname door de cursist
Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus.

8. Overmacht FAF-Training
FAF-Training behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en/of in het geval zich een overmacht situatie voordoet, zulks ter beoordeling van FAF-Training, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Wanneer een cursus wordt geannuleerd door FAF-Training, krijgt u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de betreffende cursus retour of wordt er in overleg met u een alternatieve cursusdatum gepland.

9. Overmacht deelnemer
In geval van overlijden van de deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmacht situatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal FAF-Training, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van FAF-Training, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. FAF-Training is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

* Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Indien een cursus plaatsvindt op een maandag of op een dag volgend op een als zodanig erkende feestdag, dienen wij uw annulering uiterlijk op de laatste werkdag voorafgaande aan het weekeinde of de betreffende feestdag voor aanvang van de cursus ontvangen te hebben.