Calamiteitenplan

Home Calamiteitenplan

In het calamiteitenplan legt men volgens NEN8112 vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan.

Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt.

Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

Een organisatie is in Nederland wettelijk verplicht een calamiteitenplan te hebben volgens Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Een calamiteitenplan is noodzakelijk wanneer:

  • Er risico’s bestaan voor brand, explosie, gaslek etc.
  • Het gebouw(en) meer dan een verdieping telt
  • Er meerdere personen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn

De inhoud zal in grote mate beïnvloed worden door de aard van de risico’s en de grootte van het gebouw(complex) maar bevat altijd:

Instructies
– Duidelijk hoe te handelen in geval van calamiteit
– Duidelijk beschreven taken en verantwoordelijkheden van de diverse    verantwoordelijke leidinggevenden

Instructieplan
– Volgens een vast plan moet er regelmatig worden geïnstrueerd omtrent het calamiteitenplan

Alarmering
– Wie, wanneer, welke wijze, door wie intern gealarmeerd moet worden
– Wie is geautoriseerd om hulpdiensten te alarmeren, op welke wijze en in welke volgorde.
– Alarmnummers dienen eenvoudig te vinden zijn.

Verzamelplaats
– Waar dient men zich te verzamelen tekeningen
– Van elke gebouwlaag dient er een A4 tekening te zijn met daarop aangegeven:

– Vluchtrichtingen
– Vluchtwegen

Blusmiddelen
Brandmelders
Afsluiters gas, elektra en water.

Wilt u een calamiteitenplan laten opstellen of herzien neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!