Advies & keuring

Home Advies & keuring

Ontwikkeling van een bedrijfsnoodplan

Om voor te bereiden op mogelijke calamiteiten kunt u een bedrijfsnoodplan opstellen. In een bedrijfsnoodplan staan alle maatregelen en voorzieningen beschreven hoe te handelen indien er een calamiteit plaatsvindt. De doelen van een bedrijfsnoodplan zijn onder andere het voorkomen van calamiteiten, het beschermen van mensen binnen en in de omgeving van het bedrijfsterrein, het treffen van noodzakelijke voorzieningen bij calamiteiten, medewerkers informeren over hoe te handelen indien er een calamiteit voordoet en het beperken van persoonlijke en materiële schade. Volgens de Arbowet bent u, als werkgever, verplicht om de arbeid zodanig te organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Hierbij dient de werkgever doeltreffende maatregelen te nemen teneinde het mogelijk te maken dat de werknemer, indien nodig, zich snel in veiligheid kan stellen dan wel andere passende maatregelen kan nemen zodat schade van de gezondheid zoveel mogelijk beperkt wordt. Uw bedrijf dient daarnaast te beschikken over medewerkers die in het bezit zijn van het diploma Bedrijfshulpverlening.

In een bedrijfsnoodplan staan de volgende onderdelen omschreven:

  • Inleiding
  • Ontruimingsplan
  • Specifieke taken en instructies voor betreffende personeelsleden/personeelsgroepen (denk o.a. aan bedrijfshulpverleners, verzorgers, horecamedewerkers, keukenpersoneel, bediening, schoonmaak en beveiliging)
  • Aanvals- en vluchtwegenplan (overzichtstekeningen)
  • Gedragsregels
  • Aanbevelingen
  • Overzichtslijsten zoals telefoonlijst, sleutelplan, opleidingslijst BHV-EHBO
  • Formulieren zoals bommeldingsformulier en ongevalsformulier

Om tot uitvoer over te kunnen gaan wordt er gestart met een inventarisatie van de organisatie van het gebouw. Dit zal een bepaalde tijd in beslag nemen door interviews, beoordeling BHV en het bekijken van het gebouw (technisch en bouwkundig). Geconstateerde zaken op het gebied van de brandveiligheid worden besproken en in de aanbevelingen meegenomen. Voor het vervaardigen van de bedrijfsnoodplannen wordt gebruik gemaakt van de bouwtekeningen. Eerst wordt een concept opgesteld, dat beoordeeld en besproken kan worden, waarna het bedrijfsnoodplan definitief afgerond wordt.

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!